Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Lagringsförluster hos svensk frukt

Tahir, Ibrahim

Abstract

Fysiologiska skador och svampangrepp, är den främsta anledningen till att den svenska fruktproduktionen står inför allvarliga ekonomiska problem. De förluster som uppträder under lagring kan starta före-, vid och efter skörd. För att lagringåtgärder och integrerat växtskydd ska kunna förbättras bör man ha tillräckliga kunskaper om de sjukdomar som orsakar förlusterna, varför de uppkommer och hur de kan förbyggas. Man bör kunna identifiera svamparterna och ha tillräckliga kunskaper om deras livscykler, smittkällor, bekämpningsmöjligheter och hur angreppen kan undvikas. Syftet med detta faktablad är att presentera viktig kunskap om lagringsförluster hos svensk frukt.

Keywords

äpplen; lagringsförluster; svampangrepp; fysiologiska sjukdomar; fruktmögel; rötskador

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:6Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet