Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Lövskog för framtiden : lägesrapport 2013

Löf, Magnus

Abstract

Denna lägesrapport från projektet ”Lövskog för framtiden” riktar sig till projektets finansiärer och dess medarbetare, men kan med fördel spridas till övriga intressenter och avnämare. Under perioden årskiftet 2011/12 till slutet av 2013 har projektet haft fyra projektmöten och varit med om att genomföra två större seminarier/exkursioner. Alla åtta delprojekt har kommit igång på ett bra sätt och enligt plan och många av delprojekten har redan producerat vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar eller är på väg att göra det. I ett av delprojekten har projektledaren flyttat utomlands, varför ambitionen i det projektet minskats något. Projektets medarbetare har också lyckats hitta kompletterande finansiering under 2013, och deltagarna har kopplat upp sig mot internationella nätverk finansierade av EU. Projektets mål ser ut att kunna nås vid slutet av 2014, men eftersom forskningssatsningen är relativt liten är det knappast troligt att målen nås om det utvärderas enskilt. Utvärderat tillsammans med liknande forskningssatsningar på temat lövskog där projektdeltagarna är inblandade i är det däremot troligt att målen nås. Flera av projektets deltagare kommer under 2014 att behöva lägga ned mer arbete på att finna ny finansiering eftersom flera delprojekt redan har förbrukat en relativt stor del av sin finansiering. Slutligen vill vi som deltar i projektet tacka finansiärerna till denna forskningssatsning.

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2013, number: 49
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet