Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2006

Slutrapport Projekt Kvarkenharr

Alanärä, Anders; Hudd, Richard; Nilsson, Jan; Lars, Ljunggren; Lax, Hans-Göran; Carlsson, Ulf

Abstract

Syftet med projektet har varit att ta fram ett åtgärdsförslag för skötsel och bevarande av harr i Kvarkenregionen som bygger på kunskap om såväl den havslekande som den havsvandrande harrens biologi och livsmiljöer. I projektet kartlades harrens lekområden, samt de områden som ynglen nyttjar under första delen av sitt liv. Därtill kartlades släktskapen inom och mellan populationerna, som leker i havet kontra Kvarkenområdets älvar. Information om harrens yngelproduktionsområden och släktskap är viktig information om t.ex. återintroducering eller restaureringsåtgärder skall vidtas. Projektet var ett samarbetsprojekt inom Interreg IIIA Kvarken-Mittskandia. Samarbetsparterna var Vattenbruksinstutionen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet Finland, Västra Finlands Miljöcentral, Länsstyrelsen i Västerbottens län och Kustfiskelaboratoriet vid Fiskeriverket i Sverige

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Vattenbruksinstitutionen
2006, number: 55
Publisher: Vattenbruksinstitutionen, SLU

   SLU Authors

  • Alanärä, Anders

   • Department of Aquaculture, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Nilsson, Jan

    • Department of Aquaculture, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Fish and Aquacultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/9212