Skip to main content
Report, 2017

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark — IM : årsrapport 2016

;

Abstract

Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet genomför Integrerad övervakning av miljötillståndet i

skogsekosystem (IM) inom programområdet ”Skog”. Övervakningen är relaterad till konventionen om

effekter av långtransporterade luftföroreningar ”Long-range transboundary air pollution – LRTAP 1979”

(UN/ECE). IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Institutionen

för vatten och miljö vid SLU (IVM, SLU) utför övervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket.

Miljöövervakningen omfattar ekosystemstudier på avrinningsområdesnivå med bestämningar av

vattenbalans, kemiska ämnesbudgetar och effekter på biota, främst vegetation och studier av

markprocesser. Syftet är dels att som referensområden ge relevanta bakgrundsdata, dels att söka skilja

effekter av mänsklig påverkan från naturlig variation. Modellering för prognostisering av utvecklingen är

ett viktigt inslag. IM programmet lämpar sig också väl till testning av modeller. Mätningarna utförs i

skyddade områden med lång kontinuitet, utan skogliga aktiviteter. Deposition av luftföroreningar och

potentiell klimatpåverkan är de enda mänskliga störningarna i områdena.

Föreliggande rapport redovisar undersökningar från år 2016 och inbegriper de fyra IM-områdena

Gårdsjön, Aneboda, Kindla och Gammtratten. Verksamheten under året beskrivs kortfattat i text med

glimtar av intressanta resultat som framkommit. Bearbetade data och resultat återfinns i tabellbilagan i

slutet på rapporten.

Keywords

Integrerad monitoring; Försurning; Ekosystemstudier; Avrinningsområde; Vattenbalans; Kemiska ämnesbudgetar; Effekter på biota; Vegetation; Markprocesser

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

2017, number: 2017:11
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Forest
Eutrophication
Biodiversity
Acidification

UKÄ Subject classification

Geochemistry
Ecology
Oceanography, Hydrology, Water Resources

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/92597