Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2017

Arbetsolycksfall I jord- och skogsbruk 2013

Pinzke, Stefan; Lundqvist, Peter

Abstract

Syftet med studien var att SLU/AEM i samarbete med SCB genomföra en omfattande
enkät- och intervjuundersökning om olycksfall i jord- och skogsbruk 2013 på motsvarande
sätt som genomfördes 2004 och 1987 för att 1) få färsk och tillförlitlig statistik
över inträffade olycksfall inom sektorn, 2) studera olycksutvecklingen genom
att jämföra med resultat från de tidigare studierna och 3) få underlag för att kunna
utvärdera den nationella kraftsamling som genomförts med syfte att förebygga skador
inom sektorn.
Studien genomfördes med en postenkät till ett stratifierat urval om 6000 lantbruksföretag
från lantbruksregistret (63 000 företag) samt telefonintervjuer med de företag
som redovisat olycksfall 2013.
Postenkäten bestod av tre dubbelsidiga blad med totalt 21 frågor. Den viktigaste
frågan gällde om det förekommit några olycksfall på företaget under 2013. Olycksfallen
rapporterades per verksamhet, dvs. för jordbruk, trädgårdsodling, kombinerat
jord- och skogsbruk samt för annan närliggande näringsverksamhet. Telefonintervjuerna
avsåg ytterligare 11 frågor för respektive olycksfall på företaget.
Totalt besvarade 3 379 företag (56%) postenkäten.
Resultaten uppräknades genom viktning och skattning av de svarande till hela populationen
(63 000 företag) och alltså inte bara de svarande.
Av de 3379 företag som besvarade enkäten 2013 hade det vid 209 företag inträffat
sammanlagt 242 olyckor. Motsvarande för undersökningen 2004 hade 5646 företag
besvarat enkäten varav 397 hade drabbats av sammanlagt 460 olycksfall.
Efter uppräkning till populationsnivå beräknades det inträffa ca 4400 olycksfall på
jordbruksföretagen 2013 (varav 66% inom jordbruket, 18% på jordbruksföretag med
skogsbruk och 14% i annan närliggande verksamhet). Detta är en minskning med ca
12% jämfört med studien 2004 då det inträffade ca 5000 olycksfall. Inom det ”renodlade”
jordbruket beräknades minskningen vara 22%. Skillnaderna är inte statistiskt
säkerställda (Z=-0,818, p=0,413 resp. Z=-1,257, p=0,209) men är ändå så pass stora
att vi har relativt goda skäl att tro att det rör sig om en faktisk minskning. Tar man
hänsyn till det minskade arbetsbehovet i jordbruket eller minskningen av antalet jordbruksföretag
sedan 2004 så har antalet olycksfall inte minskat.
Denna studie visar att mörkertalet för olyckor i lantbruket fortfarande är mycket
stort då endast 7% av olycksfallen 2013 framkommer i den officiella arbetsskadestatistiken.
Motsvarande för 2004 var 8%.
Det är till stor del är jordbruksföretag med djurproduktion som drabbas av olycksfall,
57% 2013 respektive 71% 2004. 2004 var andelen högst (30%) på företag med
mjölkproduktion. 2013 hade motsvarande andel minskat till 18%. Detta innebär en
statistisk säkerställd minskning (Z= -2,898, p=0,004) av antal olycksfall på mjölkföretag
från 1538 år 2004 till 738 år 2013. Samtidigt har antalet mjölkgårdar minskat vilket medförde att under 2013 drabbades 17% av alla kvarvarande gårdar med
mjölkproduktion av ett eller flera olycksfall. Motsvarande för 2004 var 15%.
74% av olycksfallen år 2013 och 84% år 2004 drabbade män. Minskningen är inte
signifikant (Z=-1,826, p=0,068).
55% av de olycksdrabbade 2013 var över 55 år gamla jämfört med 46% år 2004.
28% var 65 år eller äldre 2013 jämfört med 7% 2004. Ökningen är signifikant
(Z=2,817, p=0,005).
Vanligaste skadehändelser 2013 och 2004 var djurrelaterade (djurspark mm) (27%
vs. 30%) följt av fallolyckor (21% vs 25%), träffad av föremål i rörelse (15% vs.
10%) och maskin/fordonsolyckor (10% vs. 16%).
21% av de företag där det inträffat olycksfall 2013 har haft någon form av arbetsmiljörådgivning
under 2011, 2012 eller 2013, främst genom ”Säkert Bondförnuft”
(16%), medan 10% av de företag där det inte inträffat olycksfall har haft arbetsmiljörådgivning.
67% av de företag där det inträffat olycksfall 2013 har vidtagit förebyggande åtgärder
under 2011, 2012 eller 2013, främst genom att ha åtgärdat någon brist (33%)
samt ökad användning av skyddsutrustning (31%). Motsvarande har 53% av de företag
där det inte inträffat olycksfall vidtagit förebyggande åtgärder, främst genom att
ha använt skyddsutrustning (40%) och åtgärdat någon brist (18%).

Keywords

arbetsolyckor; jordbruk; skogsbruk

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2017, number: 2017:19
ISBN: 978-91-576-8950-4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet