Skip to main content
Report, 2017

Hyggesfritt skogsbruk

Hannerz, Mats; Nordin, Annika; Saksa, Timo

Abstract

Forskningen om hyggesfria system för skogsskötsel är på uppåtgående i både Finland och Sverige. Båda länderna har en likartad skoglig historia och till stora delar jämförbara naturtyper. Genom att föra samman kompetenser och dela resultat och experimentella data kan båda länderna vinna ökad kunskap om hyggesfria skötselmetoders inverkan på virkesproduktion, skador, klimat, flora och fauna, rekreation och ekonomi. Med det motivet tog Future Forests/SLU och Forests and Silviculture in the Future research program/Luke initiativ till ett gemensamt seminarium i Tuusula utanför Helsingfors i april 2016. Vid seminariet deltog ett 15-tal forskare från Luke, SLU och Skogforsk med målsättningen att sammanfatta “state-of-theart” för kunskapen om hyggesfri skogsskötsel. Mötet enades också om att sammanfatta delar av forskningen i en gemensam rapport. Under hösten och vintern 2016/2017 har forskarna arbetat fram manus eller levererat vetenskapliga artiklar, vilka har bearbetats och översatts till svenska av en redaktör. Det är vår förhoppning att denna rapport bidrar till ökade kunskaper och en nyfikenhet på de hyggesfria alternativen.

Keywords

blädning; hyggesfritt skogsbruk; kontinuitetsskogsbruk; naturkultur

Published in

Future forests rapportserie
2017, number: 2017:1
eISBN: 978-91-576-9264-1
Publisher: Future Forests, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Hannerz, Mats
Silvinformation AB
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Genetics and Plant Physiology
Saksa, Timo
Natural Resources Institute Finland (LUKE)

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93654