Skip to main content
Factsheet, 2018

Jämförelse mellan järntilldelning via injektion alternativt järntorv (Torvojärn Extra) till smågrisar

Olsson, Anne-Charlotte; Magnusson, Madeleine; Ivarsson, Joel; Magnusson, Daniel

Abstract

Grisar föds med en begränsad mängd järn och grisar som inte har tillgång till jord att böka i, måste ges järntillskott för att förebygga anemi och dålig tillväxt. Detta järntillskott kan ges på olika sätt. För att undersöka grisars järnstatus analyseras oftast blodets hemoglobinvärde (Hb). Värden kring 100-120 g/l anses normala, men rekommendationerna varierar. Att enbart använda Hb-värde som bedömningsgrund för grisens järnstatus är också något som kritiseras. Syftet i denna studie har varit att jämföra tillväxt och blodvärden (Hb) hos grisar som tilldelats järn antingen via injektion eller via produkten TorvoJärn Extra (Lantmännen Lantbruk). Tillväxt och Hb- värden hos tre grisar per kull (liten, medel och stor vid födelsen) har undersökts. Det konkluderas att resultaten genomgående visade på något lägre Hb-värden vid järntilldelning via TorvoJärn Extra jämfört med vid tilldelning av järn via injektion. För små och medelstora grisar kunde dock ingen signifikant negativ effekt på tillväxten av detta påvisas. För kategorin ”stora grisar” registrerades däremot en tendens (p=0,098) till något sämre tillväxt från födelse till utflyttning ur tillväxtavdelningen då grisarna inte fick järninjektion.

Keywords

smågrisar; järntillskott; hemoglobinvärde; järninjektion; fodertillsats; tillväxttakt

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:1
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Olsson, Anne-Charlotte
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Ivarsson, Joel
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Magnusson, Daniel
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93721