Skip to main content
Factsheet, 2018

Hur befintliga kvarter i centrala Malmö kan göras bilfria - med exempel från området kring S:t Knuts torg

Perander, Sonja

Abstract

Tillgängliga grönytor, sociala mötesplatser, frisk luft, tysta områden, rörelsefrihet och lekytor för barn är bara några viktiga värden för människan som det råder brist på i städerna idag. Samtidigt behöver städerna förtätas för att möta behovet av fler bostäder samt rustas upp för att kunna hantera effekter av klimatförändringar. Det finns därför många konkurrerande intressen för stadens ytor, vilket motiverar att ifråga- sätta den stora yta som bilar tar i anspråk i form av vägar och parkeringsplatser. Frågan är hur det går att förändra en stadsstruktur som sedan 1960-talet vigts åt bilens framkomlighet? Detta faktablad har tagits fram i form av studentprojekt inom kursen LK0175, information, analys och planering av landskap, vid landskapsarkitektprogrammet, SLU Alnarp.

Keywords

stadsplanering; trafikplanering; bilfria områden; tysta områden; miljöpolicy; Malmö

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:3
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Perander, Sonja
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93886