Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2018

DNA-streckkodning – nytt verktyg i miljöövervakningen

Kahlert, Maria; Keck, Francois; Bailet, Bonnie

Abstract

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska bland annat den biologiska mångfalden i vatten kartläggas och rapporteras. Resultaten bildar underlag för bedömning av ett vattendrags ekologiska status med målet att alla vattendrag ska nå god ekologisk status till år 2021. Att kartlägga olika arter av exempelvis plankton, kiselalger och bottenfauna kan vara tidskrävande och komplicerat, och därigenom dyrt. Nu öppnar ny teknik med hjälp av DNA-streckkoder upp dörren för en snabbare och säkrare artbestämning, spårning av till exempel främmande arter och övervakning av olika vattenorganismer.

Published in

Title: Sötvatten 2017
ISBN: 978-91-88727-02-2
Publisher: Havs- och vattenmyndigheten