Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Jordbearbetningens årsrapport 2016


Myrbeck, Åsa (ed.)

Abstract

Denna rapport tar upp större delen av fältförsöksverksamheten avseende jordbearbetning under 2016. Upplägget är i stort sett detsamma som i tidigare årsrapporter. Verksamheten redovisas under ämnesgruppens olika program: (1) grundläggande bearbetning och bearbetningssystem, (2) markstruktur, jordpackning och markvård, (3) växtnäringsutlakning och erosion samt (4) såbäddsberedning och ytskiktets funktion.

Keywords

jordbearbetning; markstruktur; växtnäringsurlakning; erosion; såbäddsberedning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2017, number: 136
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Soil Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/94478