Skip to main content
Report, 2018

Betesdjur och betestryck I naturbetesmarker

Spörndly, Eva; Glimskär, Anders;

Abstract

En inventering av antal och typ av djur som betar på svenska naturbetes-marker genomfördes. Studien baserades på ett slumpmässigt urval av ungefär 700 hagar från en större databas för ängs- och betesmarksobjekt hos Jordbruksverket. Totalt genomfördes 1983 enskilda inventeringar i 666 hagar, med ett genomsnitt på tre besök per hage inom ramen för projektet. I 40 % av hagarna fanns inga betesdjur av något slag vid de tillfällen då hagen inventerades. En fördjupningsstudie av 219 hagar, där det förekom betande djur vid minst ett inventeringstillfälle, visade att 68 % av den totala betesytan i hagarna betades av nötkreatur, 8 % av hästar och 9 % av får, medan 15 % av arealen betades av blandade djurslag, främst nötkreatur och får. Genomsnittligt innehåll av omsättbar energi i betet och kg torrsub-stans producerat bete per säsong på olika vegetationstyper i naturbetes-marker har beräknats, baserat på data från nya- och tidigare genomförda studier. Vegetationstyper och landskapselement har identifierats och kartlagts med flygbildstolkning i 47 hagar. Data i projektet har använts för att ta fram en modell för beräkning av betestryck (betesdjurens näringsbe-hov i förhållande till betets näringsproduktion) i heterogena naturbetes-marker utifrån uppgifter om vegetationstypernas areal i ett enskilt objekt, data om vegetationens avkastning, vegetationens näringsinnehåll samt an-tal och typ av betande djur i objektet. Siffror på lämplig betesbeläggning (antal djur/ha) har beräknats för en teoretisk beteshage med definierad sammansättning.

Keywords

betesdjur; naturbetesmarker; betestryck

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård

2018, number: 297
Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Spörndly, Eva
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96315