Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2018

Betesdjur och betestryck I naturbetesmarker

Spörndly, Eva; Glimskär, Anders

Abstract

En inventering av antal och typ av djur som betar på svenska naturbetes-marker genomfördes. Studien baserades på ett slumpmässigt urval av ungefär 700 hagar från en större databas för ängs- och betesmarksobjekt hos Jordbruksverket. Totalt genomfördes 1983 enskilda inventeringar i 666 hagar, med ett genomsnitt på tre besök per hage inom ramen för projektet. I 40 % av hagarna fanns inga betesdjur av något slag vid de tillfällen då hagen inventerades. En fördjupningsstudie av 219 hagar, där det förekom betande djur vid minst ett inventeringstillfälle, visade att 68 % av den totala betesytan i hagarna betades av nötkreatur, 8 % av hästar och 9 % av får, medan 15 % av arealen betades av blandade djurslag, främst nötkreatur och får. Genomsnittligt innehåll av omsättbar energi i betet och kg torrsub-stans producerat bete per säsong på olika vegetationstyper i naturbetes-marker har beräknats, baserat på data från nya- och tidigare genomförda studier. Vegetationstyper och landskapselement har identifierats och kartlagts med flygbildstolkning i 47 hagar. Data i projektet har använts för att ta fram en modell för beräkning av betestryck (betesdjurens näringsbe-hov i förhållande till betets näringsproduktion) i heterogena naturbetes-marker utifrån uppgifter om vegetationstypernas areal i ett enskilt objekt, data om vegetationens avkastning, vegetationens näringsinnehåll samt an-tal och typ av betande djur i objektet. Siffror på lämplig betesbeläggning (antal djur/ha) har beräknats för en teoretisk beteshage med definierad sammansättning.

Keywords

betesdjur; naturbetesmarker; betestryck

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2018, number: 297
Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Associated SLU-program

   Agricultural landscape

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
   Animal and Dairy Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/96315