Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Riskhantering i skogsbruket

Blennow, Kristina; Eriksson, Hillevi

Abstract

Denna undersökning har genomförts inom projekt Stormanalys. Hanteringen av risker inom skogsbruket har analyserats utifrån litteraturstudier, preliminära resultat från en enkät bland privatskogsägare gjord mindre än ett år före stormen och resultat från andra delprojekt inom projekt Stormanalys. Dessutom diskuteras möjligheter för att underlätta aktiv hantering av risker inom skogsbruket. Utgångspunkten har varit att aktiv riskhantering bidrar till måluppfyllelsen inom skogsbruket. Risken för vindfällning har använts som en modell. Analysen har gjorts ur två perspektiv – samhällets och privatskogsägarens – medan analysen inte gjorts ur skogsbolagens och förädlingsindustrins perspektiv. Slutsatsen var att riskhanteringen inom skogsbruket inte är särskilt aktiv. Detta har många orsaker. Två viktiga orsaker synes vara • Att vindfällning av många tycks ha betraktats som ett naturfenomen som det inte går att göra något åt snarare än som en teknologisk risk som går att påverka. • Synen på skogsbruk som ett värdeneutralt förvaltarskap där värdeaspekterna hos risk inte tillräckligt beaktas. Detta har bidragit till att lagstiftarens intentioner avseende diversifiering av Sveriges skogar och därmed riskspridning inte har uppnåtts. Dessutom har privata skogsägare i många fall tagit en större risk i sitt skogsbruk än de varit beredda att göra. Inför att anpassa skogsbruket till eventuella klimatförändringar är kunskapsklyftan mellan så kallade experter och allmänheten särskilt stor. Att överbrygga denna klyfta är en stor utmaning men samtidigt en nödvändighet för att anpassning av skogsbruket till ett förändrat klimat ska äga rum. För att underlätta framtida riskhantering har följande faktorer betydelse: • öppenhet gentemot omvärlden • tydlighet vad gäller principer vid riskvägning • riskkommunikation • strävan efter många handlingsalternativ • riskinformation och • stöd när det gäller att balansera flera mål. Hillevi Eriksson har bidragit till avsnittet Klimatförändringen och skogsbruket, i övrigt ansvarar Kristina Blennow ensam för innehållet. Studien har fokuserat på mänskliga perspektiv på risk och utgör författarens tolkning

Keywords

risk; klimatförändring; vindskada; privatskogsbruk

Published in

Rapport / Skogsstyrelsen
2006, number: 14
Publisher: Skogsstyrelsen

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Forest Science
  Economics and Business

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/9674