Skip to main content
Report, 2018

20 års forskning om nyckelbiotoper – här är resultaten

Gustafsson, Lena; Hannerz, Mats

Abstract

En nyckelbiotop definieras som: ”Ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter”. En hel del forskning har utförts om olika aspekter på nyckelbiotoper men detta har aldrig tidigare förts ut på ett samlat, populärvetenskapligt sätt.

Keywords

nyckelbiotoper; naturvårdsarbete; rödlistade arter; naturvärden; Sverige

Published in


ISBN: 978-91-576-9596-3, eISBN: 978-91-576-9597-0

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Hannerz, Mats
Silvinformation AB

UKÄ Subject classification

Forest Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96740