Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

20 års forskning om nyckelbiotoper – här är resultaten

Gustafsson, Lena; Hannerz, Mats

Abstract

En nyckelbiotop definieras som: ”Ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter”. En hel del forskning har utförts om olika aspekter på nyckelbiotoper men detta har aldrig tidigare förts ut på ett samlat, populärvetenskapligt sätt.

Keywords

nyckelbiotoper; naturvårdsarbete; rödlistade arter; naturvärden; Sverige

Published in

ISBN: 978-91-576-9596-3, eISBN: 978-91-576-9597-0

    UKÄ Subject classification

    Forest Science
    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/96740