Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2018 : nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av kungsörn

Nilsson, Lovisa; Hellström, Peter; Levin, Maria; Schneider, Michael

Abstract

De stora rovdjuren björn, varg, lo, järv och kungsörn är en del av Sveriges natur som har fått alltmer uppmärksamhet med åren. En fungerande och anpassad förvaltning av arterna är en förutsättning för att målen som har satts för rovdjurens antal, utbredning och påverkan på människors liv ska kunna nås och utvärderas. Därför behöver de förvaltande myndigheterna bra kunskap om rovdjursstammarnas storlek, spridning och dynamik. Denna kunskap tas fram med hjälp av omfattande inventeringsinsatser. En sammanfattande beskrivning av inventeringarna finns i Schneider & Dettki (2017). Enligt 8 § i förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn ansvarar länsstyrelsen för inventeringen av de stora rovdjuren i respektive län. Inventeringarnas resultat ska lämnas till Naturvårdsverket. Enligt 9 § samma förordning ska Naturvårdsverket varje år granska och fastställa de av länsstyrelserna inlämnade inventeringsresultaten. För kungsörn har Naturvårdsverket gett Viltskadecenter på SLU och Naturhistoriska Riksmuseet i uppdrag att sammanställa den information som länsstyrelserna lämnar in. Norge och Sverige har under de senaste åren genomfört en gemensam översyn av inventeringsmetodiken för björn, varg, järv och lo. En gemensam inventeringsmetodik underlättar jämförelser mellan länderna, sammanställningar på skandinavisk nivå och den förvaltning av rovdjursstammarna på populationsnivå som eftersträvas (Linnell, m fl, 2008). För kungsörn har ett sådant samordningsarbete varit ganska intensivt under tidigare år och även innefattat Finland. Arbetet utmynnade bland annat i en gemensam rapport (Ekenstedt och Schneider, 2008), men sedan dess har metodutvecklingen skiljt sig åt en del i Norge och Sverige. 2012 inleddes en förnyad översyn av övervakningssystemet för kungsörn i Sverige. Arbetet har intensifierats under 2016 och 2017 och en arbetsgrupp med representanter från en länsstyrelse i respektive förvaltningsområde och från föreningen Kungsörn Sverige är tillsatt för att jobba med frågan. Den reviderade metodiken planeras sjösättas inför inventeringssäsongen 2019. I denna rapport redovisas en nationell sammanställning av de av länsstyrelserna rapporterade inventeringsresultaten beträffande antalet besatta revir och kända häckningar av kungsörn som registrerades 2018.

Keywords

Sverige; inventering; kungsörn

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2018, number: 2018:6eISBN: 978-91-984194-5-0
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet