Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Vombsjösänkans pil- och poppelpark

Christersson, Lars; Karacic, Almir; Adler, Anneli; Månsson, Jan; Johansson, Ulf

Abstract

En ny, liten försökspark, speciellt avsedd för tester av pil- och poppelodlingar, har etablerats i södra Sverige, strax öster om Vombsjön i Skåne. Den har döpts till VOMBSJÖSÄNKANS PIL- OCH POPPELPARK (VPP). Syftet är att testa nyframkorsade pil- och poppelkloners fenologi och produktionspotential med avseende på vedbiomassa för energiändamål, pappersmassa- och textiltillverkning samt som råvara för korslimmade byggnadsprodukter. Nya planteringsmetoder för piloch poppelplanteringar har utarbetats. De äldsta planteringarna är i dag (2018) 29 år gamla och vid en jämförelse med tidigare resultat antyder genomförda mätningar kraftigt förbättrade produktionsresultat, speciellt för de yngsta planteringarna. Parken är delvis förlagd till ett mycket sandigt område och delvis till ett bördigt, organogent men mycket sommarfrostlänt område med en stark population av kronhjort. Vissa år är även populationer av både åker- och vattensork synnerligen besvärande. Både biotiska och abiotiska skaderisker är således förekommande på parken och stora ansträngningar görs för att undvika dess effekter. Parken är öppen för exkursioner. Guidade visningar kan arrangeras, tel. 0760 16 80 28.

Keywords

phenology; long cuttings; poplar; planting distance; planting methods; plant protection; woody biomass production

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2018, number: 27ISBN: 978-91-576-9607-6, eISBN: 978-91-576-9608-3
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet