Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Kol och kväve i mark och grödor i försök med monokulturer och växtföljder : en delstudie inom projektet climate cafe

Palmborg, Cecilia

Keywords

kolhalt i marken; kvävehalt i marken; kvävefixering; proteinhalt i vall; monokulturer; korn; potatis; rajgräs; foderraps; havre; ärt; vall; växtföljd

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2019, number: 2019:2Publisher: Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

   SLU Authors

  • Palmborg, Cecilia

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/98571