Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Revidering av bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Projekt 502 0510

Johnson, Richard; Goedkoop, Willem

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2006, number: 2006:5
Publisher: Miljöanalys