Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Ny design för riktade naturtypsinventeringar inom NILS och THUF

Adler, Sven; Christensen, Pernilla; Gardfjell, Hans; Grafström, Anton; Hagner, Åsa; Hedenås, Henrik; Ranlund, Åsa

Abstract

Den här rapporten beskriver:

 Ett generellt ramverk för nationella inventeringar där det går att komplettera utifrån nya behov på såväl nationell som regional nivå inom samma stickprovsdesign.

 Samma skattningsförfarande och skattningsalgoritmer på både nationell och regional nivå samt vid olika tätheter på stickprovet.

 Ett stort stickprov, med många rutor i stickprovet, vilket ger statistisk styrka vid skattningarna av t.ex. arealer, även för relativt ovanliga naturtyper.

 Ett balanserat stickprov, bland annat med NMD som stödunderlag, vilket ger bättre skattningar än ett icke-balanserat stickprov.

 Att relativt ovanliga naturtyper och naturtyper som förekommer geografiskt samlat kommer att kunna fångas upp med geografiskt riktade förtätningar.

 Att vanliga fenomen inventeras med ett glest stickprov.

 Extra stor fördel för naturtyper där många rutor går att exkludera från fältbesök genom modellering och inventering i ortofoto. En sådan naturtypsgrupp är gräsmarker, där det dessutom ännu saknas en nationell inventering.

 Fortsatt samarbete med NMD där de data som samlas in i de nya inventeringarna kommer att kunna bidra både som träningsdata i utvecklingen av NMD och till att verifiera NMD.

 Mer tids- och kostnadseffektiva inventeringar exempelvis:

o Många rutor behöver aldrig besökas i fält eftersom det genom modellering och inventering i ortofoto går att utesluta att de har de eftersökta naturtyperna. Sådana rutor bidrar till en högre precision för skattningarna. o Ortofoton används för att hålla nere kostnaden för bilder och bildhantering.

o De mindre 1 km × 1 km-rutorna underlättar fältlogistiken.

o Den nya designen är flexibel. Det går att anpassa stickprovet efter den budget som erhålls och genom simuleringar kan vi uppskatta hur stor påverkan på skattningar en minskning eller ökning av stickprovet kan komma att ha.

o Eftersom designen bygger på ett tätt, nationellt, stickprov så kommer ytterligare inventeringar kunna läggas till lövskogs- och gräsmarksinventeringarna med samordningsvinster (t.ex. inventeringar av linjeobjekt, pollinatörer och våtmarker).

Keywords

art- och habitatdirektivet; biogeografisk uppföljning; fjällinventering; gräsmarksinventering; jordbrukslandskapet; lövskogsinventering; miljömål; miljöövervakning; ädellövskog; ängs-och betes uppföljning

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2020, number: 513
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet