Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Sensorer för vattenkvalitet i miljöövervakning av vattendrag : hur användbara är de i praktiken?

Fölster, Jens; Lannergård, Emma; Walley, Stephan; Olshammar, Mikael

Abstract

Denna rapport utgör delredovisning av action C8 och action C9 inom LifeIP-projektet Rich Waters. C8, där SLU deltar, omfattar mätning med sensorer i jordbruksvattendrag och C9, där IVL deltar, omfattar mätningar i dagvattenled-ningar. Rapporten utgör även rapportering av överenskommelser mellan SLU och HaV med diarienummer 2717-2016. Rapporten sammanfattar praktiska erfa-renheter av installationer och mätningar med sensorer i vattendrag från de senso-rer som finansierats inom de nämnda projekten, men även från andra sensorer som används i olika projekt. Ansvaret för innehållet i denna rapport/publikation ligger helt och hållet hos författarna. Innehållet återspeglar inte Europeiska union-ens officiella hållning.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2019, number: 2019:10
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet