Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Peer reviewed

Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein : første klassifisering – 2022

Rolandsen, Christer M.; Tveraa, Torkild; Gundersen, Vegard; Røed, Knut H.; Tømmervik, Hans; Kvie, Kjersti; Vage, Jorn; Skarin, Anna; Strand, Olav

Abstract

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet. Kvalitetsnormen for villrein ble vedtatt av regjeringen sommeren 2020 Kvalitetsnorm for villrein (Rangifer tarandus) - Lovdata.

Miljødirektoratet har bestemt at de ti nasjonale villreinområdene skal klassifiseres i 2021/22. En nasjonal ekspertgruppe oppnevnt av Klima- og miljødepartementet, og lokale representanter oppnevnt av Miljødirektoratet, har gjennomført klassifiseringen. Medlemmene er personlig oppnevnt og representerer ikke sin arbeidsgiver i dette arbeidet.

Ekspertgruppa skulle 1) gjennomføre klassifisering av hvert enkelt villreinområde i henhold til kvalitetsnorm for villrein, 2) vurdere om datagrunnlaget er godt nok for de enkelte måleparametere, og gi råd om nødvendige forbedringer før neste klassifisering, 3) gi råd om metodeutvikling som kan bidra til mer presis klassifisering og mer effektiv drift av arbeidet med kvalitetsnormen, og 4) gjennomføre påvirkningsanalyser som kan klarlegge årsakene til at et villreinområde ikke oppfyller kravene til middels eller god kvalitet.

Keywords

Norge; nasjonale villreinområder; villrein; Rangifer tarandus; kvalitetsnorm; klassifisering; Forollhogna; Snøhetta; Rondane; Sølnkletten; Knutshø; Hardangervidda; Setesdal Austhei; Nordfjella; Setesdal Ryfylke; Reinheimen-Breheimen

Published in

NINA rapport / Norsk institutt for naturforskning
2022, number: 2126eISBN: 978-82-426-4914-0
Publisher: Norsk institutt for naturforskning