Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Harmonisering av skattningar av koldioxidutsläpp mellan kolpoolerna skogsprodukter och levande trädbiomassa inom ramen för Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet

Wikberg, Per-Erik

Keywords

koldioxidupptag; skogsprodukter; riksskogstaxeringen

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2016, number: 465
Publisher: Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences