Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Uppföljning av 2021 års inventeringar av gräsmarker och lövskogar inom NILS

Ranlund, Åsa; Hedenås, Henrik; Hagner, Åsa; Adler, Sven

Abstract

Inför gräsmarks- och lövskogsinventeringarna 2021 genomfördes vissa förändringar i metodiken såväl i flygbilds-som fältinventeringen jämfört med 2020. På initiativ från Naturvårdsverket gjordes en reducerad inventering av gräsmarker jämfört med 2020, med fokus på gräsmarker inom art- och habitatdirektivets annex 1. Vi anpassade stickprovstätheten mer efter regionala behov, vilket innebar en förtätning i kontinental region och ett glesare stickprov i alpin region jämfört med 2020. Vi minskade även antalet provytor per trakt för att istället kunna öka antalet trakter i inventeringarna. Förändringarna har gett resultat med förbättrad precision för arealskattningar av ett flertal annex 1-naturtyper. Vi kan även konstatera att det finns en relativt stor synergi mellan lövskogs- och gräsmarksinventeringen där 65 % av trakterna inventeras inom båda inventeringarna. Det finns även synergier med NILS fjällinventering där vissa provytor för fältbesök ligger i anslutning till varandra. Arbetet med att göra sammanvägningar av artinformation och kvalitetsvariabler för att bedöma inventerade ytors naturvärde, och i förlängningen naturtypers status i Sverige, är under utveckling i samarbete med Artdatabanken.

Keywords

Art- och habitatdirektivet; Balanserat stickprovsurval; Betesmarker; Biogeografisk uppföljning; Ett rikt odlingslandskap; Gräsmarksinventering; Jordbrukslandskapet; Levande skogar; Lövskogsinventering; Miljömål; Nationell miljöövervakning; Ädellövskog; Ängs-och betesuppföljning

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2022, number: 533
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet