Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Vallfröblandningar anpassade till antal skördar

Hallin, Ola; Holmström, Kristina; Nadeau, Elisabet

Abstract

Hög smältbarhet i vallfodret är betydelsefullt för att kunna utfodra stora mängder vallfoder till höglakterande mjölkkor. Därför tar mjölkproducenter fler delskördar på slåttervallarna för att förbättra smältbarheten i vallfodret. Syftet med projektet var att undersöka smältbarheten i slåttervallen om vallfröblandningar har anpassats efter antal (två, tre eller fyra) delskördar per år. Resultaten för ts-avkastning och näringsanalyser bygger på ett fältförsök på Rådde gård Länghem, Västra Götaland med tre olika vallfröblandningar. Av fältförsökets resultat beräknades produktionskostnaden för vallen, vilket sedan plockades in i foderoptimeringsprogrammet individRAM. För de tre vallfröblandningarna med olika antal delskördar beräknades en foderkostnad för 38 kg energi-korrigerad mjölk (ECM) per ko och dag.

Slåttervall som bestod av timotejsorten Tryggve, diploid rödklöver Ares och vitklöver Hebe och som skördades med tre delskördar per år gav liknande mängd grönmassa och näringskvalitet som slåttervall som bestod av timotej Switch, ängssvingel Tored, engelskt rajgräs Birger, tetraploid rödklöver Vicky samt vitklöver Hebe, som skördades med fyra delskördar per år. Skillnaderna mellan dessa två slåttervallsystem blev inte signifikanta varken för mängd eller halt för energi och råprotein samt för torrsubstansskörd. I de ekonomiska beräkningarna av produktionskostnad för vallfoder och foderkostnad för mjölkkor framkom endast mindre skillnader mellan systemen.

När samma typ av vallfröblandning jämfördes för tre eller fyra delskördar per vallår blev energi- och råproteinhalten samt mängden råprotein per hektar högre i fyrskördesystem. Färre antal överfarter med lägre maskinkostnad per hektar i treskördesystem gav lägre produktionskostnad för vallfodret, medan de lägre energi- och råproteinhalterna gjorde att foderkostnaden blev högre för treskördesystem jämfört med fyrskördesystem. Störst torrsubstansavkastning och energiskörd uppnåddes i vallfröblandning med timotej Rakel, rörsvingel Swaj, tetraploid rödklöver Vicky och vitklöver Hebe i treskördesystem.

Keywords

antal skördar; avkastning; foderkvalitet; vall; vallfröblandning; number of harvests; yield; feed quality; ley; forage seed mixtures

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2023, number: 63
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet