Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

NILS fjällinventering 2022

Adler, Sven; Hedenås, Henrik; Ranlund, Åsa; Hagner, Åsa

Abstract

NILS Fjällinventering är en nationellt heltäckande inventering av det svenska kalfjället som startade 2021. Huvudsyftet med inventeringen är att generera data för rapporteringen av annex 1-naturtyper till EU, uppföljningen av det nationella miljömålet "Storslagen Fjällmiljö", förändringsanalyser i fjällmiljöer, forskning och produktion av träningsdata för modellbaserade kartor.


I denna rapport beskrivs förändringar gentemot 2021, skattningar av arealerna av olika vegetationstyper och annex I-naturtyper på kalfjället baserade på 2021 och 2022 års data. Resultaten visar att inventeringen kan detektera förändringar i areal efter en femårs-inventeringsperiod som uppfyller Naturvårdsverkets krav för annex I-naturtyper. Skattningar varierade mellan åren, men inte mer än förväntat. För att förbättra urvals- och exkluderingsprocessen inför 2023 planeras vissa justeringar framförallt för att minska mängden fältbesök i rishedar som väljs ut för fältbesök.

Keywords

Arealskattningar; EU:s Art- och Habitatdirektiv; Biogeografisk uppföljning; Kalfjäll; Miljömål; Nationell miljöövervakning; Storslagen fjällmiljö

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2023, number: 552
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning