Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2014Open access

Flygburen laserskanning för skogliga skattningar

Lindberg, Eva; Holmgren, Johan

Abstract

Flygburen laserskanning har under de senaste 15 åren blivit en datakälla för skogsbruksplanering. Data från flygburen laserskanning är noggranna tredimensionella mätningar av mark och vegetation med laserljus från ett flygplan eller helikopter.Flygburna laserdata kan kombineras med referensdata från fältobservationer för att automatiskt ta fram heltäckande skogsskattningar.Skogsägare och skogsförvaltare kan använda resultaten för bättre planering av avverkningar och naturvård.Om man mäter tillräckligt tätt kan enskilda träd identifieras i laserdata. Detta ger nya möjligheter att effektivt beskriva både diameterfördelningar och trädslag för stora områden.

Published in

Fakta. Skog
2014, number: 4
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet