Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Konstruktion, test och underhåll av simuleringsfunktioner i Riksskogstaxeringen

Åkesson, Hans; Westerlund, Bertil

Abstract

I den här arbetsrapporten beskrivs hur en revision av Riksskogstaxeringens beräkningar av volym, tillväxt och ålder för de inventerade träden kan göras. Samt en del tips och idéer som kan vara värdefulla. Viktigt är att resultatet har tillräckligt bra noggrannhet, litet systematiskt fel samt att volym, tillväxt och ålder harmoniserar. Simuleringssystemet består i huvudsak av två delar, en prediktionsdel där exempelvis klavträdets volym skattas med funktioner samt en simuleringsdel där de predikterade volymerna korrigeras mot provträden och en ”störning” adderas så att klavträdens volymer speglar alla träds volymer med avseende på väntevärde och spridning. För att resultatet ska bli bra är det av betydelse att hantverket med att ta fram prediktionsfunktionerna görs så att rätt ingående variabler väljs och hur de bör omformas samt hur funktionsindelande kategorier väljs. Det här arbetet tar minst 6 manmånader för två kompetenta personer med stor erfarenhet av Riksskogstaxeringens design, variabler, databaser samt verktyg för funktionsbyggande..

Keywords

simulering; trädvolym; tillväxt; Riksskogstaxering

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2014, number: 419
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet