Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017

Betydelsen av kungsörnars hemområden, biotopval och rörelser för vindkraftsetablering : del 2

Singh, Navinder; Hipkiss, Tim; Ecke, Frauke; Hörnfeldt, Birger

Abstract

Biotopval, flyghöjd och rörelsemönster (inklusive flyttning) studerades 2011- 15 för kungsörnar som märkts med GPS-sändare i norra Sverige i denna uppföljning till en tidigare rapport (Rapport 6589, 2013) från Naturvårdsverket/ Vindval. Analyserna av biotopval bekräftade tidigare resultat, att kalhyggen och skog med slutet kronskikt föredrogs av örnarna medan, till exempel, ungskog, myr- och våtmarker undveks. örnarnas genomsnittliga positions- och flyghöjd var lägre över biotoper som föredrogs. Detaljstudier i och i närheten av en vindpark visade att örnarna flög högre i närheten av vindkraftverken än utanför parken. Vi har tidigare visat att örnar som häckar i norra Sverige ibland gör långa flyttningsrörelser både söder- och norrut; här visar vi hur de passerade många befintliga och projekterade vindparker, och därmed även utsätts för potentiella kollisionsrisker, under sin flyttning. De nya data med hög tidsupplösning som vi nyligen fått tack vare CTT-sändarna visar på vilka fantastiska möjligheter som öppnar sig att göra mycket detaljerade studier av örnarnas rörelser inom och utanför vindparker. Dessa nya data visar bl a att fåglarna landar inom vindparken, vilket inte var prakiskt möjligt att observera innan, då de tidigare sändarna gav alldeles för grov tidsupplösning och för få GPS-positioner. Fortsättningsvis kan dessa data nu analyseras i förhållande till högfrekventa väderdata som samlas in inom vindparkerna, för att studera örnarnas respons på de lokala vind- och övriga väderförhållandena. En analys av biotopparametrar vid befintliga och projekterade vindparker jämfört med på slumpmässiga platser inom 25 km avstånd, visade att vindparkslägena främst kännetecknades av högre vindhastighet och altitud. De låg även närmare hyggen än de slumpmässiga platserna, vilket visar på behovet av att ta hänsyn till det vid planering och lokalisering av framtida vindparker, då lokaliseringen tydligt indikerar en konflikt med örnarnas biotopval. Slutligen lämnar vi förslag på ett antal hänsynsöverväganden vid planering och lokalisering av framtida vindparker.

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2017, number: 6734ISBN: 978-91-620-6734-2
Publisher: Naturvårdsverket