Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

En ekonomisk utvärdering av inverkan av marknära ozon på växtligheten i Sverige i relation till föreslagna miljömål

Karlsson Per Erik, Pleijel Håkan, Danielsson Helena, Belhaj Mohammed, Andersson Mikael, Hellsten Sofie

Abstract

De ekonomiska kostnader som kan uppstå genom inverkan av ozon nära marken på produktionen i jord- och skogsbruk i Sverige har utvärderats. Beräkningarna har utgått från fyra olika scenarier för ozonförekomst: 1. Nuvarande ozonbelastning. 2. En ozonbelastning motsvarande ett förslag till kortsiktigt målvärde inom miljömålet Frisk Luft, att ozonbelastningen inte skall överskrida AOT40 20 000 μg m-3 till år 2015. 3. En ozonbelastning motsvarande ett förslag till långsiktigt målvärde inom miljömålet Frisk Luft, att ozonbelastningen inte skall överskrida AOT30 18 000 μg m-3. 4. En prognos för framtida ozonförekomst för år 2020 baserat på AOT40. Skillnaden i de årliga ekonomiska kostnaderna mellan nuvarande ozonbelastning och scenariot för år 2020, 150 MSEK, kan ses som en grov uppskattning av den ekonomiska vinst som uppstår vad gäller inverkan av ozon på växtligheten i Sverige, om det föreslagna kortsiktiga målvärdet klaras över hela landets areal

Keywords

Ozon; Växtligheten; Ekonomisk utvärdering; Miljömål

Published in


Publisher: IVL Svenska Miljöinstitutet AB

    UKÄ Subject classification

    Forest Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/9565