Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2019Open access

Yttrande från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd om djurskydd inom grisuppfödning

Berg, Lotta; De Koning, Dirk-Jan; Fall, Nils; Hansson, Helena; Herlin, Anders Henrik; Hultgren, Jan; Jacobson, Magdalena; Keeling, Linda; Lunner Kolstrup, Christina; Littorin, Linnea; Sandberg, Eva; Steen, Margareta; Wall, Helena; Gunnarsson, Stefan; Wallenbeck, Anna; Wallgren, Per

Abstract

Detta yttrande svarar på följande fråga av Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt, World Animal Protection Sverige, Compassion in World Farming Sverige och Vi Konsumenter, som vänt sig till det vetenskapliga rådet med anledning av Jordbruksverkets ändring av djurskyddsbestämmelserna för gris, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd m ( SJVFS 2017:25) om grishållning inom lantbruket m.m., saknr. L 106: Är det förenat med bättre, likvärdig eller sämre djurvälfärd, vid en sammantagen bedömning av såväl smågrisens välfärd som suggans, om smågrisar avvänjs från suggan vid 21 dagars ålder i stället för vid 28 dagars ålder? Rådet ombads att belysa frågan utifrån ett brett perspektiv innefattande såväl psykisk som fysisk hälsa och välbefinnande.

Keywords

djurskydd; grisuppfödning; grishållning; smågrisar; avvänjning

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet