Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2019Öppen tillgång

Lagnö (Egentliga Östersjön) 2002–2018

Flink, Henrik; Yngwe, Rickard; Blass, Martina; Karlsson, Erik

Sammanfattning

Sedan provfiskets start, med undantag för 2015–2017 då mört dominerade, har fångsten i Lagnö dominerats av abborre, följt av mört, strömming, nors och gärs. Under 2018 års provfiske utgjorde abborre hela 61 procent av fångsten och den stora fångsten bröt en tidigare nedåtgående trend för arten. Strömming, nors, löja och tånglake har ökat i fångsten medan gädda och gös har minskat. Antalet fångade arter per år har minskat över tid. Exempel på arter som tidigare fångats men som inte förekommit under senare år är gädda, id, braxen och gös. Däremot har den totala mängden fisk som fångats ökat över tid.  Fångsten av stora individer har minskat sedan provfiskets start, både för alla arter generellt (> 30 centimeter) och för abborre (> 25 centimeter) specifikt. Möjliga förklaringar kan vara ett ökat fisketryck eller en ökad naturlig dödlighet från till exempel säl och skarv.  Den trofiska medelnivån har minskat över tid och är i Lagnö starkt kopplat till fångsten av abborre, den dominerande arten av rovfisk, samt mört.  Abborrens tillväxt har inte förändrats över tid. Det antyder att den minskade förekomsten av stor abborre i fångsten inte kan förklaras av en långsammare tillväxthastighet.

Nyckelord

fiske; kustfiske; marinekologi; miljöövervakning; Östersjön

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2019, nummer: 2019:3
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet