Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2019Öppen tillgång

Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2018

Flink, Henrik; Landfors, Fredrik

Sammanfattning

Under de tre år som provfisket i Vaxholm har pågått har fångstsammansättningen varit relativt konstant. Under 2018 fångades 75 fiskar per ansträngning (antal individer per nät och natt) fördelat på 12 arter. Totalfångsten var större än 2016 och 2017. Mört var den vanligaste arten i fångsten (50 procent), följt av abborre, strömming, braxen och gärs.  Den totala fångsten av karpfisk i Vaxholm var stor, under 2018 fångades 44 individer per ansträngning vilket var högre än tidigare år. De arter av karpfisk som fångats i Vaxholm är mört, braxen, löja, björkna, id och sutare.  Det fångades relativt många stora individer (> 30 centimeter) i Vaxholm och fångsten var något större 2018 än under de två tidigare åren. Av stora fiskar dominerar braxen och abborre, men även individer av gös, sik, mört och sutare över 30 centimeter fångades.  I provfiskefångsten utgjorde abborre 98 procent av all rovfisk. Förutom abborre förekom även rovfisken gös i fångsten. Antalet abborrar såväl som antalet rovfiskar var fler under 2018 än tidigare år.  Diversitetsindexet och den trofiska medelnivån har varit likartad under de tre år provfisket pågått, och är i nivå med närliggande provfiskeområden.  Ett- till fyra-åriga abborrar var efter den varma sommaren 2018 större vid given ålder jämfört med tidigare år.  Ett lågt siktdjup i kombination med den stora fångsten av karpfisk antyder att Vaxholm är påverkat av hög näringsbelastning.

Nyckelord

fiske; kustfiske; marinekologi, Östersjön

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2019, nummer: 2019:2
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet