Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2019Öppen tillgång

SLUTRAPPORT: Rörelse, aktivitet, hemområden och landskapsutnyttjande av GPS-älgarna i Svappavaara, 2016-2019

Neumann, Wiebke; Stenbacka, Fredrik; Evans, Alina; Dettki, Holger; Arnemo, Jon; Singh, Navinder; Saitzkoff, Roland; Granerot, Erik; Jatko, Marcus; Ericsson, Göran

Sammanfattning

Upp mot 84 % av de GPS-märkta älgarna var vandringsälgar och 14 % var stationära. Som förväntat ser vi skillnader mellan olika älgindivider vad gäller hur långt de förflyttar sig och när de börjar och avslutar sina säsongsvandringar. Medelavståndet mellan vinter- och sommarområdet var 30 km. Älgkorna vandrade längre än tjurarna. I medel började älgarna sin vårvandring i slutet av april och började återvända mot sina vinterområden i slutet av oktober. Upp mot 60 % respektive 90 % av alla älgar hade börjat sin vandring tillbaka till vinterområdet i oktober respektive november och drygt 50 % respektive 80 % hade avslutat sin vandring i november respektive december. För båda könen observerade vi förflyttningar mot slutet av sommaren inför brunstperioden. Hemområdesstorleken för älgar i Svappavaara är något större än i andra områden i Norrbottens inland vilket kan vara ett tecken på något sämre tillgång till foderrika livsmiljöer. Andel produktiv skogsmark och icke skogsmark ligger på 29 % respektive 53 % i Svappavaara. Våtmark och barrskog är de dominerande livsmiljöerna i området som tillsammans utgör mer än hälften av alla tillgängliga livsmiljöer. Älgarnas hemområden speglar i stora drag vilka livsmiljöer som finns tillgängliga. Älgarna varierade sin livsmiljöanvändning lite över dygnet, med en tydlig variation över året. Barrskog används mycket mellan september och april, under sommaren ökade älgarna sin tid i våtmarker, samt att de rörde sig mer i löv- och blandskog. Ungskog användes mer från sen höst till mars/april. Älgarna använde i stor sett livsmiljöer i förhållande till tillgänglighet. Undantag är ungskog dit älgarna sökte sig under vintern mer än vad de finns i området, medan de använde våtmarker, buskar, återplanterad skog och hyggen mindre än vad de fanns nästan året om. Skogar med höjd 0.5-5 meter är viktiga under hela året och under hösten sökte sig älgarna mer till skogar med växthöjd 5-45 meter.

Nyckelord

rörelse; fördelning; livsmiljö; överlevnad; reproduktion; aktivitet

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2019, nummer: 2019:2
Utgivare: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet