Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Företagare inom de gröna näringarna i Nordvästra Skåne – framtidstro och tillväxt?

Göransson, Eva; Lundqvist, Peter

Sammanfattning

Föreliggande studie syftar till en ökad insikt och förståelse för de förutsättningar och utmaningar som företagarna har, speciellt familjeföretagarna, inom de gröna näringarna i nordvästra Skåne. Samtliga lantbruks-, trädgårds- och skogsföretag inom kommunerna Åstorp, Ängelholm, Höganäs, Örkelljunga samt Båstad (1 672 företag), erhöll under perioden september till oktober 2017, en enkät som resulterade i 730 bearbetningsbara svar. Överlag visade studien att företagarna i de nordvästskånska kommunerna var väldigt nöjda med sitt liv, sin boendemiljö och även sitt arbete. Hälften av företagen hade varit i släkten 60 år eller mer, vilket vittnar om traditioner och djupa rötter i bygden, både personligt och företagsmässigt. Företagen var verkligen familjeföretag i betydande utsträckning, då nästan hälften uppgav att familjemedlemmar var verksamma på ett betydelsefullt sätt i företaget. De drev en mångfald av verksamheter och redovisade en hög personlig energinivå i sitt företagande. Medelåldern var 59 år och andelen kvinnliga företagare var knappt 20%. Det var vanligt att företagaren kombinerade verksamheten med anställning hos annan arbetsgivare. Av de 730 företagarna var det en knapp tredjedel, som arbetade på heltid i sina företag samt var under pensionsålder (< 66 år). Inom lantbruk- och trädgårdssektorn hade ungefär hälften av företagarna under 66 år annan inkomst. Denna studie visar att det bland företagarna i de gröna näringarna i nordvästra Skåne fanns en mångfald av olika verksamheter, mycket vilja och energi och i grunden en positiv inställning, men det behövs en positiv attityd till deras företagande. Man efterfrågade först och främst en ökad lönsamhet, bättre finansieringsmöjligheter särskilt för unga, en myndighetsutövning som verkar främjande, lättare tillgång till relevant arbetskraft, samhällets nolltolerans mot den brottslighet som har brett ut sig och en ändrad attityd kring miljöfrågor. Det ges en mängd idéer till nya verksamheter och utveckling. Både den Nationella och särskilt den Skånska livsmedelsstrategin säger sig vilja bidra till allt detta och studien visar att nordvästra Skåne har alla förutsättningar för att vara och utvecklas i den riktningen. Rapporten ger förslag för berörda instanser att beakta, för en mer företagsvänlig strategi och stöttning av de gröna näringarna i bygden.

Nyckelord

företagare; gröna näringar; nordvästra Skåne; tillväxt

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2018, nummer: 2018:9eISBN: 978-91-576-8958-0
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet