Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2016

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden i Region Skåne

Stigmar, Kjerstin; Kyrö Wissler, Sara; Åström, Mikael; Pálsdóttir, Anna María; Grahn, Patrik; Petersson, Ingemar

Sammanfattning

Projektet Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden består av en intervention där Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) samt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samarbetat för att utveckla en ny rehabiliteringsmodell, där medicinska och ickemedicinska kompetenser samverkat. Målgruppen för projektet har varit personer som sökt primärvården på grund av utmattningssyndrom, mild till måttlig depression samt ångest. Projektet har bedrivits på gårdar på landsbygden i Skåne där natur och djur används som komplement i rehabiliteringen. Elva gårdar har deltagit i projektet och varit anslutna till vårdcentralerna. Vårdcentralen har ansvarat för den medicinska kompetensen medan landsbygdsföretaget ansvarat för naturbaserade aktiviteter. Deltagare har remitterats under 2012-2013 och har sedan fritt fått välja någon av de anslutna gårdarna. Under åtta veckor, tre gånger per vecka och ungefär fyra timmar per tillfälle, har deltagarna fått vistas på gården och efter egen förmåga tagit del av olika aktiviteter. På varje gård har det funnits flera deltagare och samtliga deltagare har deltagit i olika aktiviteter efter egen förmåga.

I denna rapport har vi gjort en sammanställning av självrapporterad data som samlats in i samband med att deltagarna påbörjat Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden, när de slutat samt vid sex respektive 12-månaders uppföljning. Resultaten baserar sig på 127 deltagare. Underlaget har, efter studiens slut, kompletterats med data från det patientadministrativa systemet (PASIS) på 67 deltagare som fått Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden under perioden 2014-2016.

Studien är genomförd utan kontrollgrupp. Därför kan vi inte uttala oss om huruvida den genomförda interventionen har haft effekt överstigande den effekt som hade upplevts utan interventionen.

Vi har kunnat se att deltagarna i genomsnitt förbättras över tid avseende hälsorelaterad livskvalitet, arbetsförmåga, sömn, ångest och depression samt aktivitet. 28 % av deltagarna hade en kliniskt relevant förbättring avseende hälsorelaterad livskvalitet och/eller självskattad arbetsförmåga vid 12- månaders uppföljning av interventionen. Det är dock viktigt att notera att det är ett stort bortfall i uppföljningarna, vilket innebär att vi saknar information om ett stort antal deltagare

Publicerad i


Utgivare: Region Skåne