Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2020Öppen tillgång

Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2019

Mustamäki, Noora; Franzén, Fredrik

Sammanfattning

Under de fyra år som provfisket i Vaxholm har pågått har fångstsammansättningen varit relativt konstant. Fångsten av mört, och därmed även totalfångsten och fångsten av karpfisk har ökat under tidsperioden.  Under 2019 fångades i medel 82 fiskar per ansträngning (antal individer per nät och natt) fördelat på 15 arter. Totalfångsten var större än tidigare år. Mört var den vanligaste arten i fångsten (50 procent), följt av abborre, strömming, braxen och gärs. En ny art, öring, fångades 2019.  Den totala fångsten av karpfisk i Vaxholm var relativt stor, under 2019 fångades 49 individer per ansträngning vilket var högre än tidigare år. De arter av karpfisk som fångats i Vaxholm är framförallt mört, men även braxen, löja, björkna, id och sutare.  Det fångades relativt många stora fiskindivider (> 30 cm) och relativt många stora abborrar (>25 cm) i Vaxholm. Av stora fiskar dominerar braxen och abborre, men även individer av gös, sik, mört och sutare över 30 centimeter fångades.  Indikatorn L90 för abborre (storleken på individen vid den 90:de percentilen i längdfördelningen) är ett mått på storleken av de största fiskarna i området. L90 för abborre är relativt hög i Vaxholm, vilket tyder på att abborrar är stora i området.  I provfiskefångsten utgjorde abborre 98 procent av all rovfisk. Förutom abborre förekom även gös i fångsten. Varken fångsten av abborre eller fångsten av rovfiskar totalt har ändrats över tid.  Diversitetsindexet och den trofiska medelnivån har varit likartad under de tre år provfisket pågått, och är i nivå med närliggande provfiskeområden.  Ett- till fyra-åriga abborrar var efter den varma sommaren 2018 större vid given ålder jämfört med tidigare år.  Ett lågt siktdjup i kombination med den stora fångsten av karpfisk tyder på att Vaxholm är påverkat av hög näringsbelastning.

Nyckelord

provfiske, kustfiske, marinekologi, Östersjön

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2020, nummer: 2020:2
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet