Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2020Öppen tillgång

Skogsdata 2020 : aktuella uppgifter om de svenska skogarna från SLU Riksskogstaxeringen : Tema: Den döda veden

Nilsson, Per; Fridman, Jonas; Roberge, Cornelia

Sammanfattning

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är statistikansvarig myndighet för statistikområdet Skogarnas tillstånd och förändring inom ämnesområdet Jordbruk, skogsbruk, fiske. Statistikprodukterna utgörs av Arealförhållanden, Virkesförråd och trädbiomassa, Årlig tillväxt, Vegetations- och ståndortsförhållanden samt Skogsskador och produceras av Riksskogstaxeringen vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå. Resultat från Riksskogstaxeringen sammanställs årligen i Skogsdata som har utgetts sedan 1981. Skogsdata 2020 baseras i huvudsak på Riksskogstaxeringens inventeringar under åren 2015–2019. Resultaten i Skogsdata är indelade i fyra huvuddelar: All mark, Skogsmark, Produktiv skogsmark och Avverkning. Inom dessa avsnitt varvas tabeller med kartor och diagram. Merparten av Skogsdata utgör en del av Sveriges officiella statistik. Det ska dock observeras att temaavsnitt och vissa tabeller, samt hela avsnittet om Avverkning inte klassificeras som officiell statistik, vilket framgår av att logotypen för officiell statistik då saknas. I årets temaavsnitt presenteras ett antal analyser avseende död ved. Andra nyheter i Skogsdata 2020 är att volymen naturligt avgångna träd redovisas i tre nya tabeller, tabellen avseende produktiv skogsmark påverkad av skador är utökad, samt att avverkning av döda träd särredovisas. I figurer som illustrerar långa tidsserier, samt i tabeller avseende produktiv skogsmark och i dataunderlag till TaxWebb och PxWeb, har vi med hjälp av ett GIS-skikt över formellt skyddad skog, framtaget av Naturvårdsverket, exkluderat provytor inom skiktet oberoende av när de är inventerade. På så vis avser de långa tidsserierna utvecklingen på den areal som idag inte är formellt skyddad. Däremot kan inte arealer som är frivilligt skyddade eller som utgörs av hänsynsytor exkluderas, då vi inte har georefererad information om dessa objekt, varför dessa arealer ingår i de skattningar som publiceras i Skogsdata. Vi har märkt av en ökad efterfrågan på information om den areal där skogsbruk faktiskt bedrivs. För att tillmötesgå den efterfrågan illustrerar vi tillstånd och historisk utveckling för den så kallade Virkesproduktionsmarken. Vi redovisar även den så kallade Råskogsbalansen som ett sätt att validera kvaliteten i RT:s skattningar avseende virkesförråd, tillväxt, avverkning och naturlig avgång. Vi har valt att placera dessa redovisningar i kapitlet Definitioner och förklaringar då de inte är att betrakta som officiell statistik. Riksskogstaxeringen tillgängliggör statistiken via TaxWebb, ett interaktivt webbverktyg med vilket alla kan ta fram den statistik man är intresserad av. Riksskogstaxeringens officiella statistik finns även tillgängligt via PxWeb, ett verktyg som möjliggör nedladdning av statistik i ett flertal open-data format inklusive API-skript. Liksom tidigare finns möjlighet att ladda ner Skogsdata 2020 i sin helhet i PDF-format från Riksskogstaxeringens hemsida: www.slu.se/riksskogstaxeringen dataunderlag till TaxWebb och PxWeb, har vi med hjälp av ett GIS-skikt över formellt skyddad skog, framtaget av Naturvårdsverket, exkluderat provytor inom skiktet oberoende av när de är inventerade. På så vis avser de långa tidsserierna utvecklingen på den areal som idag inte är formellt skyddad. Däremot kan inte arealer som är frivilligt skyddade eller som utgörs av hänsynsytor exkluderas, då vi inte har georefererad information om dessa objekt, varför dessa arealer ingår i de skattningar som publiceras i Skogsdata. Vi har märkt av en ökad efterfrågan på information om den areal där skogsbruk faktiskt bedrivs. För att tillmötesgå den efterfrågan illustrerar vi tillstånd och historisk utveckling för den så kallade Virkesproduktionsmarken. Vi redovisar även den så kallade Råskogsbalansen som ett sätt att validera kvaliteten i RT:s skattningar avseende virkesförråd, tillväxt, avverkning och naturlig avgång. Vi har valt att placera dessa redovisningar i kapitlet Definitioner och förklaringar då de inte är att betrakta som officiell statistik. Riksskogstaxeringen tillgängliggör statistiken via TaxWebb, ett interaktivt webbverktyg med vilket alla kan ta fram den statistik man är intresserad av. Riksskogstaxeringens officiella statistik finns även tillgängligt via PxWeb, ett verktyg som möjliggör nedladdning av statistik i ett flertal open-data format inklusive API-skript. Liksom tidigare finns möjlighet att ladda ner Skogsdata 2020 i sin helhet i PDF-format från Riksskogstaxeringens hemsida: www.slu.se/riksskogstaxeringen

Nyckelord

Area conditions; Standing volume; Annual volume increment; Site conditions; Forest damage; Forest Resources; Forest inventory; NFI; Official statistics; Biodiversity; Riksskogstaxeringen

Publicerad i

Skogsdata
2020, nummer: 2020
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbrukuniversitet