Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2020Öppen tillgång

Markens minsta invånare i produktionsgräsmarker

Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria; Barreiro, Ana; Carlsson, Georg

Sammanfattning

För att uppnå ett mera hållbart jordbruk, är det viktigt att vi förlitar oss mer på ekosystemens egna funktioner, istället för externa och syntetiska resurser. Marken blir alltmer erkänd som en viktig resurs som behöver förvaltas på ett bra sätt. I nuläget saknas det tillräckligt med kunskaps- och erfarenhetsunderlag, samt möjligheter för lokal anpassning, för att vi ska kunna ge goda och säkra råd om förvaltningen av markens minsta innevånare och deras funktioner. Därför bedriver vi forskning om hur markens bördighet och mikroorganismer påverkas av hur vi brukar jorden och hur vi kan använda denna kunskap för att förbättra våra produktionssystem med avseende på markens förmåga att förse oss med ekosystemtjänster. Här presenterar vi resultat från en Europeisk studie över mikroorganismer i gräsmarker med olika skötselintensitet.

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2020, nummer: 2020:7Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet