Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2020Öppen tillgång

Algtoxiner i Östersjön: en syntes

Dahlgren, Elin; Ek, Caroline

Sammanfattning

Ett flertal fiskarter i Östersjön uppvisar idag en ökande hälsoproblematik. Huruvida exponering för naturligt producerade, toxiska substanser från alger och bakterier är kopplad till försämrad fiskhälsa är oklart. Denna syntes har som syfte att verka som en översikt av algtoxiner som kan vara av särskilt intresse för påverkan på hälsa hos fisk i Östersjön. Vidare undersöks eventuella kopplingar mellan data från den nationella miljöövervakningen som kan indikera förekomst och utbredning av algtoxiner samt eventuell påverkan på fiskhälsa. I Östersjön är det framförallt fintrådiga alger och cyanobakterier som producerar toxiska substanser vilkas förekomst dokumenterats i fisk och exponering kan förväntas leda till allvarliga effekter. De grupper av toxin som inkluderas i denna syntes är halogenerade organiska föreningar, cyanotoxiner, ichthytoxin, okadasyra och saixotoxin. Tillgång på data gällande algtoxiner, insamlat inom den nationella miljöövervakningen, är generellt sett låg. Befintliga tidsserier saknar kontinuitet. Forskningsmässigt är däremot kunskapsläget högre vilket medger goda möjligheter till att identifiera kunskapsluckor och behov inom miljöövervakningen. Brist på data begränsar dock möjligheten att genomföra analyser av tidsserier för att etablera eventuella samband mellan fiskhälsovariabler och halter av algtoxiner eller förekomst/produktion av sådana. Trots detta identifieras i denna syntes en samvariation mellan halter av bromerade algtoxin OH-PBDE47/68 och fiskhälsovariabler som indikerar påverkan på fiskarnas kondition och immunförsvar. Säsongsvariation gällande förekomst och intensitet av algtoxiner är en försvårande omständighet som påverkar möjligheterna till att använda biologiskt material som samlas inom ramen för löpande nationell miljögiftsövervakning. För retrospektiva analyser av algtoxiner har abborre från Kvädöfjäden insamlade inom den integrerade kustfiskövervakningen identifierats som en lämplig matris. Eftersom dessa fiskar analyseras för hälsoparametrar finns goda förutsättningar för individuella analyser av algtoxiner. Abborre är dessutom särskilt lämplig för analys av algtoxiner eftersom den exponeras för substanser från kustlevande fintrådiga alger såväl som cyanobakterier och andra mikroalger. Strömming är på grund av sitt pelagiala levnadssätt med begränsad exponering i kombination med sen insamlingsperiod inom miljöövervakningen, ej en lämplig matris för undersökning av exponering och effekter av de algtoxiner som inkluderats i denna undersökning.

Nyckelord

algtoxiner; fiskhälsa; miljöfarliga ämnen

Publicerad i

Aqua reports
2020, nummer: 2020:11eISBN: 978-91-576-9787-5
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet