Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2020Öppen tillgång

Skogsavverkning och markskador

Nordfjell, Tomas

Sammanfattning

Forskning har visat att kombinationen av jordart och markfuktighet är starkt avgörande för om man får
stora markskador eller ej vid skogsavverkning. Grovkorniga jordarter har bra bärighet även vid hög
markfuktighet men för finkorniga jordarter försämras bärigheten kraftigt vid ökad markfukt. Vid
drivningsplanering är det viktigt att bestämma jordart för att veta hur hög markfuktighet som kan tillåtas
vid drivningstillfället. För steniga marker har det visat sig att en kombination av blockkvot och
maximalt stickdjup med jordsond ger en god skattning av markens aktuella bärighet. En praktiskt
tillämpbar klassificering av skogsmarks bärighet utifrån enkelt mätbara variabler presenteras.

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet