Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2020

Finns det skillnader mellan gräsarter att omsätta stallgödselns kväve till avkastning, råproteinhalt och kväveeffekt?

Hallin, Ola; Nadeau, Elisabet

Sammanfattning

Förstudien kunde inte påvisa skillnader mellan gräsarter med att omsätta kväve från nötflytgödsel och mineralgödsel med avseende på vallavkastning, råproteinhalt och kväveeffekt. Ingående gräsarter var timotej, ängssvingel, rörsvingel, rörsvingelhybrid och engelskt rajgräs. Total vallavkastning från två skördar var större för rörsvingel och rörsvingelhybrid jämfört med ängssvingel och engelskt rajgräs. Engelska rajgräsets mindre vallavkastning berodde på utvintringsskador. Gräsarterna som flytgödslades med 25 ton/ha (=75 kg ammonium-N/ha) hade mindre råproteinskörd i första skörden men större råproteinskörd i andra skörden jämfört med mineralgödsling 60 kg kväve/ha. Detta ledde till att det inte blev några skillnader mellan flytgödsel och mineralgödsel i vallavkastning och råproteinskörd sett totalt över de två skördarna. Effekten av tillfört kväve från mineralgödsel blev 70 % och för flytgödsel (ammoniumkväve) 44 % jämfört med ledet som inte kvävegödslades.

Publicerad i


Utgivare: Agroväst