Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2019Öppen tillgång

Åtgärder i syfte att stärka svaga lax- och öringbestånd i Bottniska viken

Dannewitz, Johan; Kagervall, Anders; Dahlgren, Elin; Palm, Stefan

Sammanfattning

Detta biologiska underlag sammanfattar situationen för Bottniska vikens bestånd av lax och havsöring. Underlaget har skrivits efter att Havs- och vattenmyndigheten beställt biologisk rådgivning från SLU Aqua avseende ändrade föreskrifter för fiske i svaga älvar (FIFS 2004:37) samt för svenskt nyttjande och fördelning av laxkvoten (FIFS 2004:25 och 2004:36) med särskilt fokus på skydd av Vindelälvens laxbestånd.

Inledningsvis ges en generell beskrivning av laxbeståndens utveckling och hälsostatus där även svaga bestånd som är i behov av akuta förvaltningsåtgärder identifieras. Därefter utvärderas tänkbara förvaltningsåtgärder varav vissa tidigare diskuterats vid ett arbetsmöte mellan Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten samt SLU Aqua i Luleå 2018-11-21. I underlaget utvärderas även förslag från Länsstyrelsen i Västernorrland avseende förändrade fiskeregler i och utanför Ljungan. Avslutningsvis ges en kort sammanfattning av havsöringens beståndsstatus samt förslag på åtgärder i vattendragen i syfte att minska negativa effekter av fiske.

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet