Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Platsens roll vid lektion på skolgård

Mårtensson, Fredrika; Fägerstam, Emilia

Abstract

I rapporten presenteras resultatet från forsknings- och utvecklingsarbete vid två skolor i Malmö där man prövat att flytta ut mer av sin undervisning på skolgården. Rapporten beskriver den skolgårdsförlagda undervisningens villkor och möjligheter baserade på studier av ett urval av lektioner från två skolor tillsammans med dokumenterade erfarenheter från intervjuer och fortbildningsinsatser som genomförts med lärarna. Möjligheterna för skolgårdar att fungera som en mångfunktionell plats i staden där lärande kan ske sida vid sida och integrerat med barns lek och sociala umgänge är något som problematiseras. Bakgrunden till projektet är ett initiativ från Pedagogisk inspiration vid grundskoleförvaltningen i Malmö stad där utomhuspedagogiska arbetssätt prövas för att öka måluppfyllelsen inom den pedagogiska verksamheten och syftar specifikt till en ökad likvärdighet för Malmös skolelever och förskolebarn. Forskningsdelen av projektet har genomförts av den miljöpsykologiska forskargruppen vid SLU i Alnarp i samarbete med Emilia Fägerstam vid Linköpings universitet. Arbetet har genomförts inom ramen för två partnerskapsprojekt mellan Malmö Stad och Movium: ”Från rastyta till naturrum för skolgårdsförlagd undervisning” (partnerskapsprojekt 146 15) och projektet ”Undervisningspraktik på skolgård i grön, grå och blå omgivning” (partnerskapsprojekt 152 16). Arbetet bygger vidare på tidigare partnerskapsprojekt kring rastaktiviteter på skolgårdar som publicerats i Moviumrapporten ”Greening school grounds to promote children´s play and development” (Mårtensson och Wales 2019). Vi vill rikta ett särskilt tack till Malmö Stad vars initiativ möjliggjorde studierna och vår kontaktperson Cecilia Hansson vid Pedagogisk Inspiration Malmö. Karin Bengtsson och Erik Lensell har varit viktiga samarbetspartners i genomförandet ute på skolorna och i diskussioner bidragit med värdefulla synpunkter på mycket tidiga utkast av våra redovisningar från projekten. Vi vill också rikta ett stort tack till Partnerskap Movium som genom sitt bidrag sett till att intressanta initiativ i vår omvärld har kunnat ledas in i mer varaktiga samarbeten mellan akademi och praktik.

Published in


Publisher: Movium