Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021Öppen tillgång

Koll på miljökontrollen – en sammanställning av resultaten från det nationella miljökontrollprogrammet för kemisk ogräsbekämpning på järnväg 2006–2019

Cederlund, Harald

Sammanfattning

Den här rapporten sammanställer resultaten från de miljökontrollprogram för kemisk ogräsbekämpning på järnväg som har bedrivits på uppdrag av Banverket och Trafikverket mellan åren 2006–2010 (period 1) och 2015–2019 (period 2). Inom ramen för miljökontrollprogrammen har koncentrationen av glyfosat och dess nedbrytningsprodukt AMPA analyserats i grundvatten från provtagningsrör installerade i eller vid sidan av järnvägen och under period 2 även halten glyfosat och AMPA i jordprover som tagits i närheten av rören. Totalt har strax över 600 grundvattenprover analyserats från 12 olika provplatser utspridda över landet och 645 jordprover från fem av dessa provplatser. Glyfosat och AMPA detekterades i 16% respektive 14% av de grundvattenprover som tagits från provtagningsrör som installerats i själva spårområdet. De högsta koncentrationerna som uppmätts i några enskilda prover var 7 μg glyfosat/l respektive 1,1 μg AMPA/l i grundvatten direkt under spåret. Dessa värden är dock knappast representativa för hela datasetet vilket illustreras av att de 95:e percentilerna för grundvatten under spåret var 0,15 μg glyfosat/l och 0,037 μg AMPA/l. Spridningen till omgivningen tycks också vara relativt begränsad, glyfosat och AMPA detekterades bara i 1–3% av proverna som tagits i grundvattenrör utanför spårområdet. 2018 avviker som ett år med ovanligt förhöjda koncentrationer detekterade i grundvattnet under flera av provplatserna vilket förmodligen hänger samman med den ovanligt torra sommaren det året. Halterna i jordprover från tre av provplatserna var väldigt låga vilket indikerar att de endast har bekämpats i begränsad utsträckning (period 2) medan halterna för de två övriga platserna är rimliga utifrån den använda dosen och en förväntad halveringstid på 4 ± 2 månader. Rapporten diskuterar hur resultaten ska tolkas, hur miljökontrollprogrammet har bedrivits och hur det kan utvecklas framöver.

Nyckelord

miljöanalys; järnväg; ogräsbekämpning; glyfosat; AMPA; grundvatten; environmental monitoring; railway; weed control; glyphosate; AMPA; groundwater

Publicerad i


ISBN: 978-91-576-9821-6
Utgivare: Institutionens för molekylära vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet