Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2021Öppen tillgång

Asköfjärden (Egentliga Östersjön) 2005–2020

Holliland, Per; Mustamäki, Noora

Sammanfattning

Provfisket i Asköfjärden visar på ett relativt stabilt fisksamhälle under tidsperioden 2005–2020 sett till totalfångst, antalet arter i fångsten, och trofisk nivå (fördelningen av fisk med olika typer av födoval).

Fisksamhällets struktur har förändrats. Abborre är den vanligaste arten i fångsterna (34 procent) och mört den näst vanligaste (16 procent) beräknat över alla år. Men andelen av abborre i fångsten har minskat från runt 60 procent under de första tio åren till runt 20 procent under de senaste fem åren av provfiskeperioden. Under samma period har andelen av strömming i fångsten ökat från 8 procent till över 35 procent.

 Fångsterna av strömming, nors, skarpsill, sik, löja och id visar ökande trender, medan fångsterna av abborre, björkna, braxen och gädda har minskat under provfiskeperioden.

Två arter som finns på Artdatabankens rödlista har fångats i provfisket, nämligen torsk och lake. 

Den främmande arten svartmunnad smörbult fångades i provfisket för första gången 2018 och har därefter blivit vanligare i fångsterna.

Diversiteten i provfiskefångsten i Asköfjärden varierar mycket mellan år och har ökat över tid. Det beror på en minskad dominans av abborre och en högre fångst av till exempel strömming, nors och sik under senare år.

Fångsten av stora fiskar (större än 30 centimeter) har överlag varit låg. Fångsten av stor abborre (större än 25 centimeter) uppvisar en minskande trend över tid och var som lägst under åren 2016–2017.

Fångsten av karpfiskar har endast varit större än fångsten av abborre vid sex tillfällen, men detta har blivit en vanligare händelse under senare år.

Förändringar av antalet karpfisk, abborre, rovfisk och storleken av abborre är indikatorer som används inom havsmiljödirektivet vid miljöstatusbedömning av kustfisksamhällen. Enligt den senaste bedömningen (baserad på provfiskeresultat från åren 2005–2016) anses Asköfjärden nå upp till god miljöstatus för förekomsten av abborre, karpfisk och rovfisk, dock med en minskande trend hos abborre och rovfisk. Storleksstrukturen hos abborre bedöms vara relativt skev, med förhållandevis få stora abborrar.

Åldersanalys av abborrhonor visar att fångsten främst består av individer som är upp till fyra år gamla samt att medellängden hos ett-, två-, tre- och fyraåriga individer har ökat över tid. Detta antyder att den minskade förekomsten av stor abborre i fångsten inte kan förklaras av en långsammare tillväxthastighet.

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2021, nummer: 2021:1Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet