Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2021Öppen tillgång

Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2020

Holliland, Per; Mustamäki, Noora

Sammanfattning

Under de fem år som provfisket i Vaxholm har pågått har fångstsammansättningen varit relativt konstant.

Under 2020 fångades i medel 67 fiskar per ansträngning (antal individer per nät och natt) fördela på 12 arter. Mört var den vanligaste arten i fångsten (46 procent), följt av abborre, strömming, gärs och braxen.

Fångsten av karpfisk i Vaxholm var relativt hög, under 2020 fångades 34 individer per ansträngning vilket var lägre än 2019 men fortfarande högt jämfört med närliggande kustområden. De arter av karpfisk som fångats i Vaxholm är framförallt mört, men även braxen, löja, björkna, id och sutare.

Det har fångats relativt många stora fiskar (>30 cm) och relativt många stora abborrar (>25 cm) i Vaxholm. Av stora fiskar dominerar braxen och abborre, men även individer av gös, sik, mört och sutare över 30 centimeter har fångats i området.

Indikatorn L90 för abborre (storleken på individen vid den 90:de percentilen i längdfördelningen) är ett mått på storleken av de största abborrarna i området. L90 är relativt hög i Vaxholm, vilket tyder på att abborrarna är stora i området. Dock så är abborrhanarna i Vaxholm mindre och könskvoten indikerar en något högre andel honor än i närliggande provfiskeområden.

I provfiskefångsten utgjorde abborre 98 procent av all rovfisk. Förutom abborre förekom även gös i fångsten. Varken fångsten av abborre eller fångsten av rovfiskar totalt har ändrats över tid.

Diversitetsindexet och den trofiska medelnivån har varit stabila under de fem år provfisket pågått, och är i nivå med närliggande provfiskeområden.

Ett- till fyraåriga abborrar var efter den varma sommaren 2018 större vid given ålder jämfört med tidigare år.

Ett lågt siktdjup i kombination med den stora fångsten av karpfisk tyder på att Vaxholm är påverkat av hög näringsbelastning.

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2021, nummer: 2021:2
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet