Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Syntesrapport av Sekretariatet för selektivt fiske 2014-2017

Nilsson, Hans; Andersson, Erika; Hedgärde, Maria; Königson, Sara; Ljungberg, Peter; Lunneryd, Sven-Gunnar; Lövgren, Johan; Ovegård, Mikael; Sundelöf, Andreas; Valentinsson, Daniel

Sammanfattning

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), som har ansvarat för regeringsuppdraget selektivt fiske, upprättade SLU Aqua ett Sekretariat för selektivt fiske mellan 2014 och 2017. Sekretariatets huvuduppgift har varit att samla in idéer tillsammans med näringen, för att stimulera utvecklingen av selektiva fiskemetoder i syfte att minska mängden oönskad fångst. Näringens initiativ och engagemang har varit helt avgörande för en framgångsrik utveckling av nya idéer. Under projektperioden har sekretariatet tillsammans med näringen drivit 34 projekt inom selektivt fiske. Samtliga projekt är vetenskapligt utvärderade och redovisade i årliga verksamhetsrapporter. I denna syntesrapport sammanställs resultaten från projekt med liknande problemställningar, målarter och fiskemetoder, till olika fisken. De olika fiskena är uppdelade mellan aktiva och passiva redskap. I sammanställningen har alla projekten bedömts efter en 5-gradig skala som sammanfattar resultatet av den vetenskapliga utvärderingen, redskapets tillämpbarhet i verkligt fiske samt behov av förvaltningsåtgärder och/eller andra incitament för att redskapen verkligen skall komma till bred användning i fisket.

Nyckelord

Fiske; redskapsutveckling; samverkan; landningsskyldighet; Gemensamma fiskeripolitiken; EU; selektivt fiske; selektiva redskap; yrkesfiske; skonsam vittjning; trål; bur; fälla; räka; havskräfta; torsk; lax; sik; rödspotta; rödspätta; rödtunga; Östersjön; Skagerrak; Kattegatt

Publicerad i

Aqua reports
2018, nummer: 2018:9eISBN: 978-91-576-9567-3
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet