Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2021

Svenskt skogsfenologidataset

Langvall, Ola

Sammanfattning

Som en del av SLU:s fortlöpande miljöanalys, samlar universitetets skogliga försöksparker in detaljerade fenologiska mätningar och observationer på björk, gran, tall, blåbär och lingon, sedan 2006. Detta dataset innehåller data om löv- och skottutveckling hos träden, samt blomning, kartbildning och bärmognad hos bären för åren 2006-2020. I data redovisas medeltalet av ett flertal individer (se instruktion) som mätts eller observerats vid varje tillfälle.

Här tillhandahålls också temperatursummor, beräknade utifrån respektive observationsplats klimatstations dygnsmedeltemperaturer under samma tidsperiod.

Förutom mätvärden och observationer, tillhandahålls också R-script för att interpolera dagliga värden mellan observationstillfällena och för beräkningar av mellanårsmedelvärden och medföljande medelfel för varje observationsplats och art. R-scripten interpolerar även värden fördelade på uppnådd temperatursumma vid varje tillfälle, samt mellanårsmedelvärden och medelfel för temperatursummans utveckling över säsongen.

Även observationer av fenologiska fasförändringar görs på björk (från skottskjutning till lövfällning), samt tall och gran (endast skottskjutning) och finns i en separat tabell.

Nyckelord

träd; anläggningar för miljöövervakning; bär; skottutveckling; fenologi; lövsprickning; bärmognad; blomning

Publicerad i

Utgivare: Svensk Nationell Datatjänst

  Associerade SLU-program

  Skog
  Klimat

  Globala målen

  SDG13 Bekämpa klimatförändringarna
  SDG15 Ekosystem och biologisk mångfald

  UKÄ forskningsämne

  Skogsvetenskap
  Klimatforskning
  Ekologi

  Publikationens identifierare

  DOI: https://doi.org/10.5878/jbab-cy46

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/113709