Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2021Öppen tillgång

Sammanfattning av problemen med kiselanalysen vid vattenkemiska laboratoriet under perioden 2005-2010

Wallman, Karin; Demandt, Christian

Sammanfattning

Resultaten från det sista året som kisel analyserades med TrAAcs (2006) är osäkra och behöver flaggas i databasen som misstänkt felaktiga. Instrumentet hade försämrats och en stor del av proven analyserades om. Av 200 misstänkt felaktiga resultat där provet omanalyserades byttes i tre av fyra fall original-värdet ut till omkörningens värde, vilket i de flesta fallen var lägre. RFT för 2006 var endast 92%. Det nivåskifte som syns i tidserierna vid instrumentby-tet skulle troligen inte varit lika tydlig om provens lägre omanalyserade re-sultat inte varit de resultat som rapporterats.
Säsongsvariationerna i tidserierna var inte lika tydliga de sista åren som TrAAcs användes jämfört med åren innan och definitivt inte lika tydliga som åren efter med AA3. Detta pekar också på att de sista åren som kisel analyse-rades med TrAAcs är osäkra. Redan 2005 omanalyserades många prover och RFT var nere på 95,3%. Det första året då AA3 användes (2007) visade RFT att kvalitén fortfarande inte var acceptabel men den var dock bättre än 2006. RFT var nere på 94,7%. Av 300 misstänkt felaktiga resultat där provet omanalyserades byttes i ett av tre fall originalvärdet ut till omkörningens värde, vilket i de flesta fallen var lägre. I de flesta fallen var överensstämmelsen god på halter <7 mg/l. Det var höga halter där proverna hade spätts där originalvärdet och omkörningens värde inte stämde överens.
Prover där det analyserade provet låg mellan 4,3 och 7 mg/l under perioden nov-08 tom april-10 var felaktiga och har strukits i databasen. I efterhand har vi valt att ändra detta så att halterna rapporteras som >4,3 mg/l istället för att ha luckor i tidserierna.

Laboratoriets rekommendation vid trendanalyser av kisel
Kiselresultat från 2005-2006 bör användas med försiktighet i och med att många prover behövde analyseras om och säsongsvariationerna som tidigare och senare synts på en station uteblev. Under perioden nov-08 tom april-10 rapporteras höga halter där halterna vid analys hamnat strax ovanför den näst sista kalibreringspunkten och den sista kalibreringspunken (4,3-7 mg/l) endast som >4,3 mg/l.
Höga halter under perioden 2007 tom okt-08 bör också användas med försik-tighet. Även under denna period visade RFT att kvalitén inte var den önsk-värda och framförallt höga halter (>7 mg/l) som omanalyserades avvek från originalvärdena.

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2021, nummer: 2021:17
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet