Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2021Öppen tillgång

Vad är AKIS?

Blix Germundsson, Lisa

Sammanfattning

AKIS är en förkortning av det engelska ”Agricultural Knowledge and Innovation System”, fritt översatt till ”Agrara kunskaps- och innovationssystem”. AKIS kan ses som en analytisk konstruktion, ett verktyg för att illustrera aktörer och nätverk i ett specifikt sammanhang. I EU:s nya jordbrukspolitik 2023-2028 uppmuntras medlemsstaterna att använda AKIS-konceptet för att förbättra kunskapsflöden och stärka kopplingen mellan forskning och praktik. Detta faktablad presenterar AKIS historik, en översikt över AKIS i Europa och Sverige, och avslutar med några reflektioner kring konceptet. Källhänvisningar ges så att den intresserade läsaren kan leta sig vidare.

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2021, nummer: 2021:20
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet